Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

DXR Wire Mesh, Hytaýda sim torlary we sim mata öndürmek we söwda birleşmesi.30 ýyldan gowrak iş tejribesi we 30 ýyldan gowrak tejribe toplan tehniki satuw işgärleri bilen.

Hebei welaýatynda meşhur marka hökmünde DXR markasy söwda belligini goramak üçin dünýäniň 7 ýurdunda hasaba alyndy.Häzirki wagtda DXR Wire Mesh Aziýada iň bäsdeş metal sim tor öndürijilerinden biridir.

HABARLAR

Gollandiýaly dokma simleri

Poslamaýan polatdan ýasalan simiň geljegi

Poslamaýan polatdan ýasalan sim önümçiliginiň önümleri Hytaýda, hatda bütin dünýäni gurşap alýar.Hytaýda şular ýaly önümler esasan Birleşen Ştatlara eksport edilýär ...

Easyeňil arassa we ekologiýa taýdan arassa süzgüç guşaklarynyň prosesi we aýratynlyklary
Ekologiýa taýdan arassa süzgüç guşaklary palçyk lagymlaryny arassalamakda, azyk önümçiliginde, suwy basmakda, derman önümçiliginde, himiýa senagatynda, kagyz öndürmekde we beýleki degişli pudaklarda we ýokary tehnologiýaly pudaklarda giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, çig mal, önümçilik we gaýtadan işleýän enjamlar we önüm manu tarapyndan ulanylýan amallar ...
Tozan ýygnaýjylaryň nähili işleýändigi we öz-özüni arassalamagyň ähmiýeti
Polat gurluşy önümçilik işlerinde, tüsse kebşirlemek, tigir tozany we ş.m. önümçilik ussahanasynda köp tozan öndürer.Toz aýrylmasa, bu diňe bir operatorlaryň saglygyna howp salman, eýsem daşky gurşawa zyňylar, bu hem daşky gurşaw üçin heläkçilikli netijelere getirer ...